Terms And Conditions

SUTARTIS DĖL OSOM CRM
PRODUKTŲ LICENCIJOS

Ši licencijos sutartis (toliau – „Sutartis“) sudaryta tarp OsomCRM ir Jūsų arba Jūsų atstovaujamo juridinio asmens (toliau – „Klientas“).

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite visas galias, pajėgumus ir įgaliojimus priimti šią Sutartį. Jei sutinkate laikytis šios Sutarties savo darbdavio ar kito subjekto vardu, pareiškiate ir garantuojate, kad turite visus teisinius įgaliojimus įpareigoti savo darbdavį ar tokį subjektą laikytis šios Sutarties. Jei neturite reikiamų įgaliojimų, neturėtumėte sutikti su Sutartimi.

Kopijuodami, diegdami, atsisiųsdami arba naudodami visą plėtinį arba bet kurią jo dalį (toliau – „Programinė įranga“), sutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis. OsomCRM priklauso visa programinės įrangos intelektinė nuosavybė. Jei nesutinkate su šios Sutarties sąlygomis, nenaudokite Programinės įrangos. Ši Sutartis yra vykdoma prieš Jus ir bet kurį juridinį asmenį, kuris įsigijo Programinę įrangą ir kurio vardu ji naudojama.

AGREEMENT REGARDING OSOM CRM
PRODUCT LICENSE

This license agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) constitutes a contract between OsomCRM, and YOU or legal entity represented by YOU (hereinafter referred to as the “Customer”).

You represent and warrant that You have full power, capacity, and authority to accept this Agreement. If You are agreeing to be bound by this Agreement on behalf of Your employer or other entity, You represent and warrant that You have full legal authority to bind Your employer or such entity to this Agreement. If You do not have the requisite authority, You may not accept the Agreement.

By copying, installing, downloading, or using all or any portion of the extension (hereinafter referred to as the “Software”), You accept all the terms and conditions of this Agreement. OsomCRM owns all intellectual property in the Software. If You do not agree to the terms of this Agreement, do not use the Software. This Agreement is enforceable against You and any legal entity that obtained the Software and on whose behalf it is used.

1. PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA

1.1. Apribojimai. Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai neturi:

(a) sublicencijuoti, perparduoti, nuomoti, išnuomoti, platinti, parduoti, skelbti, komercializuoti ar kitaip perleisti teises ar naudojimą į Programinę įrangą arba bet kurią pakeistą Programinės įrangos versiją, sukurtą arba skirtą Klientui;

(b) teikti Programinę įrangą arba bet kurią pakeistą Programinės įrangos versiją, sukurtą arba skirtą Klientui, naudodamasis pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, paslaugų biuru ar kitais panašiais pagrindais;

(c) pašalinti arba pakeisti bet kokį Programinės įrangos autorių, prekės ženklo ar nuosavybės žymėjimą Programinėje įrangoje;

(d) naudoti programinį kodą naujai Programinei įrangai kurti;

(e) kopijuoti ir naudoti bet kokias Programinės įrangos savybes, funkcijas ar grafiką bet kokiais kitais tikslais, nei aiškiai leidžiama šioje Sutartyje;

(f) naudoti bet kokias Intelektinės Nuosavybės Teises, saugomas taikomų įstatymų ir esančias Programinėje įrangoje arba pasiekiamas per ją, siekiant sukurti konkurencingą produktą ar paslaugą arba kopijuoti jo funkcijas ar vartotojo sąsają.

1.2. Programinio kodo keitimas:

Jūs galite keisti Programinės įrangos šaltinio kodą; tačiau su sąlyga, kad be išankstinio, rašytinio OsomCRM sutikimo negalite nuomoti, sublicencijuoti, perleisti, išnuomoti, skolinti, perparduoti, platinti, skelbti ar kitaip dalytis Programine įranga ar susijusia medžiaga arba išvestiniais darbais, pagrįstais Programine įranga ar bet kuria jos dalimi be išankstinio raštiško OsomCRM sutikimo.

1.3. Atsarginės kopijos:

Galite padaryti vieną (1) programinės įrangos kopiją atsarginės kopijos ir archyvavimo tikslais, tačiau su sąlyga, kad originalas ir kiekviena kopija bus Jūsų žinioje arba valdyme ir kad Jūsų programinės įrangos naudojimas neviršija to, kas leidžiama šioje Sutartyje.

1.4. Bandomoji kopija:

Galite padaryti vieną (1) papildomą, laikiną, bandomąją kopiją kodo, šablono ir duomenų bazės modifikacijų testavimui. Tokia bandomoji kopija neturi būti bet kada prieinama plačiajai visuomenei.

1. SOFTWARE LICENSE

1.1. Restrictions. Customer shall not, directly or indirectly:

(a) sublicense, resell, rent, lease, distribute, market, publish, commercialize or otherwise transfer rights or usage to the Software or any modified version or derivative work of the Software created by or for Customer;

(b) provide the Software, or any modified version or derivative work of the Software created by or for Customer, on a timesharing, service bureau or other similar basis;

(c) remove or alter any copyright, trademark or proprietary notice in the Software;

(d) develop Forked Software;

(e) copy any features, functions or graphics of the Software for any purpose other than what is expressly authorized in this Agreement;

(f) use any Intellectual Property Rights protected by applicable laws and contained in or accessible through the Software for the purpose of building a competitive product or service or copying its features or user interface.

1.2. Modification of the Code:

You may modify the Software source code; provided, however, You may not rent, sublicense, assign, lease, loan, resell, distribute, publish or otherwise share the Software or related materials or derivative works based upon the Software or any part thereof without the prior written consent of OsomCRM.

1.3. Backup Copy:

You can make one (1) copy the Software for backup and archival purposes, provided, however, that the original and each copy is kept in Your possession or control, and that Your use of the Software does not exceed that which is allowed in this Agreement.

1.4. Test Copy:

You may make one (1) additional temporary test copy for the purpose of testing code, template and database modifications. Such a test copy must not be made available to the general public at any time.

2. MOKESČIŲ MOKĖJIMAS

Klientas sumokės OsomCRM tuo metu taikomus mokesčius, nurodytus Paslaugų užsakymo formoje (toliau – „Mokesčiai“). OsomCRM pasilieka teisę keisti Mokesčius arba taikomus mokesčius ir nustatyti naujus mokesčius, prieš trisdešimt (30) dienų įspėjęs Klientą (įspėjimas gali būti išsiųstas el. paštu). Jei Klientas mano, kad OsomCRM apmokestino Klientą neteisingai, Klientas turi susisiekti su OsomCRM ne vėliau kaip per šešiasdešimt (60) dienų nuo pirmosios atskaitymo dienos, kurioje kaip manoma, buvo klaida ar problema, kad būtų gautas koregavimas arba kreditas.

2. PAYMENT OF FEES

Customer will pay OsomCRM the then applicable fees set forth in the Order Form for the Services (hereinafter referred to as the “Fees”). OsomCRM reserves the right to change the Fees or applicable charges and to institute new charges and Fees at the end of the Term or any renewal term, upon thirty (30) days prior notice to Customer (which may be sent by email). If Customer believes that OsomCRM has billed Customer incorrectly, Customer must contact OsomCRM no later than 60 days after the closing date on the first billing statement in which the error or problem appeared, in order to receive an adjustment or credit.

3. RIBOTA GARANTIJA

Programinė įranga teikiama tokia, kokia yra, ir, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, OsomCRM atsisako visų kitų garantijų, sąlygų, pareiškimų ar terminų, išreikštų ar numanomų pagal įstatymą, bendrąją teisę, papročius, naudojimą ar kitaip, susijusius su Programine įranga ir bet kokia susijusia medžiaga, įskaitant jų tinkamumą konkrečiam tikslui, kokybę, tinkamumą parduoti ar nepažeidžiamumą. OsomCRM negarantuoja, kad Programinė įranga ar bet kokios susijusios paslaugos yra saugios, be klaidų ar kitų programų apribojimų, taip pat negarantuoja prieigos prie interneto ar bet kokios kitos paslaugos per Programinę įrangą. Šis 3 skyrius galios ir nutraukus šią Sutartį.

3. LIMITED WARRANTY

The Software is provided “as-is,” and to the maximum extent permitted by applicable law, OsomCRM disclaims all other warranties, conditions, representations or terms, express or implied, by statute, common law, custom, usage or otherwise, regarding the Software and any related materials, including their fitness for a particular purpose, their quality, their merchantability, or their noninfringement. OsomCRM does not warrant that the Software or any related services is secure, or is free from bugs, errors, or other program limitations nor does it warrant access to the internet or to any other service through the Software. This section 3 will survive the termination of this Agreement.

4. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Išskyrus išskirtinę „OsomCRM“ pasiūlytą teisių gynimo priemonę, nurodytą 3 skyriuje, ir visas teisių gynimo priemones, kurių negalima atmesti arba apriboti pagal įstatymus, „OsomCRM“, jos filialai, perpardavėjai ir sertifikatų institucijos nebus jums atsakingi už jokius nuostolius, žalą, pretenzijas ar išlaidas. Įskaitant bet kokią pasekmę, netiesioginę ar atsitiktinę žalą, bet kokį prarastą pelną ar prarastas santaupas, bet kokią žalą, atsiradusią dėl verslo nutraukimo, asmens sužalojimo ar pareigų nesilaikymo, arba trečiosios šalies pretenzijas, net jei OsomCRM buvo informuotas apie tokių nuostolių, žalos, pretenzijų ar išlaidų galimybę. Bet kuriuo atveju OsomCRM bendra filialų, perpardavėjų ir sertifikatų institucijų atsakomybė pagal šią Sutartį arba su ja susijusi bus apribota suma, sumokėta už Programinę įrangą. Šis apribojimas bus taikomas net ir tuo atveju, jei OsomCRM padarys esminį ar materialų šios Sutarties pažeidimą. OsomCRM veikia savo filialų ir perpardavėjų vardu, siekdama atsisakyti įsipareigojimų, garantijų ir atsakomybės, jų neįtraukti ir apriboti, tačiau jokiais kitais atžvilgiais ir kitais tikslais. Šis 4 skyrius galios ir pasibaigus šiai Sutarčiai.

4. LIMITATION OF LIABILITY

Except for the exclusive remedy offered by OsomCRM in section 3 above and any remedies that cannot be excluded or limited under law, OsomCRM, its affiliates, resellers, and certificate authorities will not be liable to You for any loss, damages, claims, or costs whatsoever including any consequential, indirect, or incidental damages, any lost profits or lost savings, any damages resulting from business interruption, personal injury or failure to meet any duty of care, or claims by a third party, even if OsomCRM has been advised of the possibility of such losses, damages, claims, or costs. In any event, OsomCRM aggregate liability and that of its affiliates, resellers and certificate authorities under or in connectioin with this Agreement will be limited to the amount paid for the Software. This limitation will apply even in the event of a fundamental or material breach by OsomCRM of this Agreement. OsomCRM is acting on behalf of its affiliates, and resellers for the purpose of disclaiming, excluding and limiting obligations, warranties, and liability, but in no other respects and for no other purpose. This section 4 will survive the termination of this Agreement.

5. NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALUMAS

OsomCRM išimtinai priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į Paslaugas ir Programinę įrangą. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodyta, OsomCRM pasilieka visas teises, nuosavybės teises ir interesus, susijusius su Paslaugomis ir Programine įranga.

5. OWNERSHIP AND CONFIDENTIALITY

OsomCRM exclusively owns all right, title and interest in and to the Services and Software. Except as expressly granted hereunder, OsomCRM reserves all rights, title and interests in and to the Services and Software.

6. SUTARTIES PAKEITIMAI

OsomCRM gali keisti šią Sutartį. Kai pakeisime Sutartį, apie tai Jus informuosime per vartotojo sąsają, el. paštu arba kitomis pagrįstomis priemonėmis.

6. CHANGES TO THE AGREEMENT

OsomCRM may make changes to this Agreement from time to time. When we make changes to the Agreement we will notify You, either through the user interface, in an email notification, or through other reasonable means.

7. KITOS SĄLYGOS

OsomCRM atsakomybė, kylanti iš šios Sutarties arba su ja susijusi, neviršys Jūsų pagal šią Sutartį sumokėtos sumos per dvylikos (12) mėnesių laikotarpį. Jei nustatoma, kad kuri nors šios Sutarties nuostata yra neįgyvendinama arba negaliojanti, ta nuostata bus panaikinta arba apribota iki minimalios būtinos apimties, kad ši Sutartis tokiu atveju išliktų visapusiškai galiojanti ir vykdytina. Šios Sutarties Klientas negali priskirti, perleisti ar sublicencijuoti, išskyrus išankstinį raštišką OsomCRM sutikimą. OsomCRM gali perduoti ir perleisti bet kokias savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį be sutikimo. Ši sutartis yra išsamus ir išskirtinis pareiškimas apie šalių tarpusavio susitarimą ir pakeičia bei panaikina visus ankstesnius rašytinius ir žodinius susitarimus, pranešimus ir kitus susitarimus, susijusius su šios sutarties dalyku, ir kad visi atsisakymai ir pakeitimai turi būti pateikti raštu, pasirašyti abiejų šalių, išskyrus atvejus, kai čia nurodyta kitaip. Šioje Sutartyje nesukuriama jokia agentūra, partnerystė ar bendra įmonė, o Klientas neturi jokių įgaliojimų bet kokiu atveju įpareigoti OsomCRM. Jei bus imtasi veiksmų, siekiančių įgyvendinti teises pagal šią Sutartį, nukentėjusi šalis turės teisę susigrąžinti patirtas išlaidas ir advokato išlaidas. Visi pranešimai pagal šią Sutartį bus rašytiniai ir kai bus gauti, bus laikomi tinkamai įteikti asmeniškai; gavimas patvirtinamas elektroniniu būdu, jei siunčiamas faksimile ar el. paštu; kitą dieną po jo išsiuntimo, jei siunčiama kitos dienos pristatymui pripažintas vienos nakties pristatymas; ir gavus, jei siunčiama patvirtintu ar registruotu paštu, prašoma kvito grąžinimo. Šiai Sutarčiai ir ginčams spręsti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

7. MISCELLANEOUS

In no event will OsomCRM’s liability arising out of or related to this Agreement exceed the amount paid by You under this Agreement in the twelve (12) month period. If any provision of this Agreement is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect and enforceable. This Agreement is not assignable, transferable or sublicensable by Customer except with OsomCRM’s prior written consent. OsomCRM may transfer and assign any of its rights and obligations under this Agreement without consent. This Agreement is the complete and exclusive statement of the mutual understanding of the parties and supersedes and cancels all previous written and oral agreements, communications and other understandings relating to the subject matter of this Agreement, and that all waivers and modifications must be in a writing signed by both parties, except as otherwise provided herein. No agency, partnership, joint venture, or employment is created as a result of this Agreement and Customer does not have any authority of any kind to bind OsomCRM in any respect whatsoever. In any action or proceeding to enforce rights under this Agreement, the prevailing party will be entitled to recover costs and attorneys’ fees. All notices under this Agreement will be in writing and will be deemed to have been duly given when received, if personally delivered; when receipt is electronically confirmed, if transmitted by facsimile or e-mail; the day after it is sent, if sent for next day delivery by recognized overnight delivery service; and upon receipt, if sent by certified or registered mail, return receipt requested. This Agreement shall be governed by the laws of Lithuania without regard to its conflict of laws provisions.

Shopping Cart
Cookie Consent with Real Cookie Banner